Дарения

Фондацията набира финансови средства и нефинансова подкрепа от бизнеса и физически лица за реализиране на настоящите си проекти.

Как можете да ни подкрепите ?

Вашата подкрепа за Фондацията може да бъде финансова или нефинансова.

Нефинансовата подкрепа може да бъде свързана с предоставяне на движима или недвижима собственост, човешки ресурс в подкрепа на административната дейност на Фондацията, реклама за дейността и целите на Фондацията и привличане на дарители.

Финансовата подкрепа може да бъде насочена към настоящия проект на Фондацията.

За всеки вид предоставена подкрепа се подписва договор, изготвен от юристи и съгласуван с Дарителя. Договорът съдържа реквизити, които се отнасят за конкретното дарение, както и ангажиментите на Фондацията от гледна точка на управление на предоставената подкрепа и осигуряване на публичност за Дарителя.

За да направите дарение, моля, да се свържете с:
Ирина Никоевска
+359 88 414 6 440
e-mail: irina.b.nikoevska@gmail.com

За настоящата кампания на Църковното настоятелство на Храм-ротонда „Св. вмчк Георги“ – София и Фондация „15 века България”, банковата сметка е:

Титуляр на сметката: Храм-ротонда „Св. вмчк Георги“ – София
Банка: ТБ Сибанк АД
IBAN: BG56 BUIB 9888 103 587 9 900
BIC: BUIBBGSF
Валута: Български лева

или чрез еднократни sms или sms абонамент на единен дарителски номер 17 777: DMS ROTONDA

По-долу предоставяме информация за данъчните облекчения, които ползват дарителите:

Данъчни облекчения за юридически лица

Стопанските субекти (търговски дружества, кооперации, граждански дружества) могат да имат предвид, че Фондация “15 ВЕКА БЪЛГАРИЯ” е посочен сред лицата по чл. 31, ал. 1, т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане, даренията в полза на които се приспадат от положителния финансов резултат в размер до 10%.

Моля имайте предвид, че в чл. 31, ал. 5 от ЗКПО законодателят постaвя ограничение за признавания за данъчни цели общ размер на разходите за дарения – той не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.

Данъчни облекчения за физически лица

Физическите лица могат да имат предвид, че фондация “15 ВЕКА БЪЛГАРИЯ” е сред лицата по Чл. 22, ал. 1, т. 1, б. „л” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, даренията в полза на които се приспадат от данъчните основа в размер до 5%. Съгласно ал.2 на същия Чл. 22, общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишната данъчна основа.

Когато дарението е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, отразена в документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението.
За дата на извършване на дарението се смята датата на придобиване на дарението от дареното лице.

В Чл. 23 от ЗДДФЛ е определен редът за ползване на дачъните облекчения за дарения, включително и тези в полза на фондация “15 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”. Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишната данъчна декларация по Чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в Чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен – за данъчното облекчение за дарение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>